Oświadczenie o ochronie prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

.

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Zbieranie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Polityka prywatności

.

1. Ochrona danych w skrócie

.

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w sekcji „Informacje o stronie odpowiedzialnej“ w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane są gromadzone przez Państwa, którzy nam je przekazują. Mogą to być np. dane, które wpisujesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub po Twojej zgodzie, gdy odwiedzasz stronę internetową, przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo z nami skontaktować w każdej chwili.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Gdy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Poniższe oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich osób trzecich.

2. Hosting

Zewnętrzny hosting

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umów z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następującego hostingodawcy:

Home.PL
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
NIP: 852-21-03-252
Regon: 811158242

Przetwarzanie

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (DSGVO).

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

.

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Thermoform Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Sienkiewicza 58 a
13-306 Kurzętnik

Phone: 0048 56 474 82 44
E-mail: info@thermoform.pl

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

Jeśli w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu, w którym cel przetwarzania danych przestanie mieć zastosowanie. W przypadku wniesienia uzasadnionego żądania usunięcia danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy zatrzymania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Uwaga na temat przekazywania danych do USA i innych państw trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych państwach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Dlatego nie można wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) mogą przetwarzać, analizować i trwale zapisywać Państwa dane na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (Art. 21 DSGVO)

Jeśli PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F ROZPORZĄDZENIA O PRZETWARZANIU DANYCH, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ KAŻDE PRZETWARZANIE DANYCH, ZAWARTA JEST W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH, O KTÓRYCH MOWA, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ UZASADNIONE POWODY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI, KTÓRE UZASADNIAJĄ PRZETWARZANIE; R PRZETWARZANIE, KTÓRE NARUSZA PAŃSTWA INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, EGZEKWOWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SKARGA ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 DSGVO).

Jeżeli DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE ZAŻĄDAĆ SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TO, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PONADTO WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 GDPR).

.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca podejrzenia naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

>>

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej w ważnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://“ na „https://“ oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które do nas przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje na temat korzystania z SSL lub TLS są podane w formie linku.

Informacja, usunięcie i korekta

Mają Państwo prawo w każdej chwili, w ramach obowiązujących przepisów prawnych, do bezpłatnej informacji na temat Państwa przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować w tej sprawie oraz we wszelkich innych kwestiach dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania przeglądu masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR, należy zachować równowagę między Państwa interesami a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być wykorzystywane, poza ich przechowywaniem, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; Dane te mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

.

Ciasteczka

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane „ciasteczka“. Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, aż sami je Państwo usuniecie lub do czasu, gdy zostaną one automatycznie usunięte przez Państwa przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach na Państwa urządzeniu końcowym mogą być również zapisywane pliki cookie pochodzące od firm trzecich, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do wyświetlania reklam.

Ciasteczka, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (funkcjonalne pliki cookie, np. w celu zapisania Twoich danych osobowych). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, o ile nie podano innej podstawy prawnej, przechowywane są pliki cookie służące do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, dane pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Można ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby użytkownik był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy Cię o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Referrer URL
 • Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być gromadzone.

Dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam wprowadzisz, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest skuteczna obsługa kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona udzielona.

Dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy retencji – pozostają bez zmian.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktują się Państwo z nami przez e-mail, telefon lub faks, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest skuteczna obsługa kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona udzielona.

Dane, które przesyłasz do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostają u nas do momentu, w którym zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności prawne okresy retencji – pozostają bez zmian.

.

5. Narzędzia analityczne i reklama

.

Statystyki WordPress

Ta strona używa „Statystyki WordPress“ do statystycznej analizy dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia, której spółka macierzysta ma siedzibę w USA.

WordPress Statistics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznawanie użytkowników w celu analizy zachowań użytkowników (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). W celach analitycznych Statystyki WordPress gromadzą m.in. Pliki dziennika (referrer, adres IP, przeglądarka, itp.), pochodzenie osób odwiedzających stronę (kraj, miasto) oraz czynności, które wykonali na stronie (np. kliknięcia, odsłony, pobrania). Zebrane w ten sposób informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP jest anonimizowany po przetworzeniu i przed przechowywaniem.

Użycie tego narzędzia analitycznego jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. O ile wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://automattic.com/de/privacy/.

6. Wtyczki i narzędzia

.

Czcionki internetowe Google

Niniejsza strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że Państwa adres IP został użyty do wejścia na tę stronę. Korzystanie z Google WebFonts jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, używana jest standardowa czcionka komputera.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć w https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby móc korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych. Jeśli Mapy Google są aktywne, Google może używać Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania Google Maps przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

Używanie Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy. google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji o tym, jak Google obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy „Google reCAPTCHA“ (dalej „reCAPTCHA“). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzone na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka czy przez automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w momencie wejścia osoby odwiedzającej stronę na stronę internetową. W celu analizy, reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie lub ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są informowane o tym, że ma miejsce analiza.

Przechowywanie i analiza danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej strony internetowej przed automatycznymi nadużyciami i SPAMem. Jeśli zażądano zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat Google reCAPTCHA należy zapoznać się z polityką prywatności Google i warunkami korzystania z Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.

.

iThemes Security

Włączyliśmy iThemes Security na tej stronie. Dostawcą jest firma iThemes Media LLC, 1720 South Kelly Avenue Edmond, OK 73013, USA (zwana dalej iThemes Security).

iThemes Security służy do ochrony naszej witryny przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. W tym celu iThemes Security gromadzi m.in. Twój adres IP, czas i źródło prób logowania oraz dane logowania (np. używana przeglądarka). iThemes Security jest zainstalowany lokalnie na naszych serwerach.

iThemes Security przekazuje adresy IP powtarzających się napastników do centralnej bazy danych iThemes w USA (Network Brute Force Protection) w celu zapobiegania takim atakom w przyszłości.

.

Używanie zabezpieczeń iThemes jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby jak najskuteczniej chronić swoją stronę internetową przed cyberatakami. Jeśli zażądano zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wpisujesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub po Twojej zgodzie, gdy odwiedzasz stronę internetową, przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo z nami skontaktować w każdej chwili.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Gdy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Poniższe oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich osób trzecich.

2. Hosting

Zewnętrzny hosting

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umów z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następującego hostingodawcy:

Home.PL
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
NIP: 852-21-03-252
Regon: 811158242

Przetwarzanie

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (DSGVO).

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

.

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Thermoform Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Sienkiewicza 58 a
13-306 Kurzętnik

Phone: 0048 56 474 82 44
E-mail: info@thermoform.pl

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

Jeśli w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu, w którym cel przetwarzania danych przestanie mieć zastosowanie. W przypadku wniesienia uzasadnionego żądania usunięcia danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy zatrzymania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Uwaga na temat przekazywania danych do USA i innych państw trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych państwach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Dlatego nie można wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) mogą przetwarzać, analizować i trwale zapisywać Państwa dane na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (Art. 21 DSGVO)

Jeśli PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F ROZPORZĄDZENIA O PRZETWARZANIU DANYCH, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ KAŻDE PRZETWARZANIE DANYCH, ZAWARTA JEST W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH, O KTÓRYCH MOWA, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ UZASADNIONE POWODY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI, KTÓRE UZASADNIAJĄ PRZETWARZANIE; R PRZETWARZANIE, KTÓRE NARUSZA PAŃSTWA INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, EGZEKWOWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SKARGA ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 DSGVO).

Jeżeli DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE ZAŻĄDAĆ SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TO, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PONADTO WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 GDPR).

.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca podejrzenia naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

>>

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej w ważnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://“ na „https://“ oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które do nas przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje na temat korzystania z SSL lub TLS są podane w formie linku.

Informacja, usunięcie i korekta

Mają Państwo prawo w każdej chwili, w ramach obowiązujących przepisów prawnych, do bezpłatnej informacji na temat Państwa przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować w tej sprawie oraz we wszelkich innych kwestiach dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania przeglądu masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR, należy zachować równowagę między Państwa interesami a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być wykorzystywane, poza ich przechowywaniem, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; Dane te mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

.

Ciasteczka

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane „ciasteczka“. Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, aż sami je Państwo usuniecie lub do czasu, gdy zostaną one automatycznie usunięte przez Państwa przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach na Państwa urządzeniu końcowym mogą być również zapisywane pliki cookie pochodzące od firm trzecich, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do wyświetlania reklam.

Ciasteczka, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (funkcjonalne pliki cookie, np. w celu zapisania Twoich danych osobowych). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, o ile nie podano innej podstawy prawnej, przechowywane są pliki cookie służące do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, dane pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Można ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby użytkownik był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy Cię o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Referrer URL
 • Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być gromadzone.

Dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam wprowadzisz, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest skuteczna obsługa kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona udzielona.

Dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy retencji – pozostają bez zmian.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktują się Państwo z nami przez e-mail, telefon lub faks, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest skuteczna obsługa kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona udzielona.

Dane, które przesyłasz do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostają u nas do momentu, w którym zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności prawne okresy retencji – pozostają bez zmian.

.

5. Narzędzia analityczne i reklama

.

Statystyki WordPress

Ta strona używa „Statystyki WordPress“ do statystycznej analizy dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia, której spółka macierzysta ma siedzibę w USA.

WordPress Statistics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznawanie użytkowników w celu analizy zachowań użytkowników (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). W celach analitycznych Statystyki WordPress gromadzą m.in. Pliki dziennika (referrer, adres IP, przeglądarka, itp.), pochodzenie osób odwiedzających stronę (kraj, miasto) oraz czynności, które wykonali na stronie (np. kliknięcia, odsłony, pobrania). Zebrane w ten sposób informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP jest anonimizowany po przetworzeniu i przed przechowywaniem.

Użycie tego narzędzia analitycznego jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. O ile wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://automattic.com/de/privacy/.

6. Wtyczki i narzędzia

.

Czcionki internetowe Google

Niniejsza strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że Państwa adres IP został użyty do wejścia na tę stronę. Korzystanie z Google WebFonts jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, używana jest standardowa czcionka komputera.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć w https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby móc korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych. Jeśli Mapy Google są aktywne, Google może używać Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania Google Maps przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

Używanie Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy. google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji o tym, jak Google obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy „Google reCAPTCHA“ (dalej „reCAPTCHA“). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzone na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka czy przez automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w momencie wejścia osoby odwiedzającej stronę na stronę internetową. W celu analizy, reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie lub ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są informowane o tym, że ma miejsce analiza.

Przechowywanie i analiza danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej strony internetowej przed automatycznymi nadużyciami i SPAMem. Jeśli zażądano zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat Google reCAPTCHA należy zapoznać się z polityką prywatności Google i warunkami korzystania z Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.

.

iThemes Security

Włączyliśmy iThemes Security na tej stronie. Dostawcą jest firma iThemes Media LLC, 1720 South Kelly Avenue Edmond, OK 73013, USA (zwana dalej iThemes Security).

iThemes Security służy do ochrony naszej witryny przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. W tym celu iThemes Security gromadzi m.in. Twój adres IP, czas i źródło prób logowania oraz dane logowania (np. używana przeglądarka). iThemes Security jest zainstalowany lokalnie na naszych serwerach.

iThemes Security przekazuje adresy IP powtarzających się napastników do centralnej bazy danych iThemes w USA (Network Brute Force Protection) w celu zapobiegania takim atakom w przyszłości.

.

Używanie zabezpieczeń iThemes jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby jak najskuteczniej chronić swoją stronę internetową przed cyberatakami. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.